Vnitřní řád ordinace

vypracovaný v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a Etickým kodexem vypracovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 25.2.1992

1.       Poskytovatel zdravotních služeb

Clinic+ Medical Group s.r.o., IČ: 075 58 791, se sídlem Vršovická 1461/64, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303018

2. Vymezení pojmů

2.1. Termínem „léčba“, „léčebný postup“, „zdravotní péče“ a „zdravotní výkon“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

2.2. Termínem „personál“ se rozumí zejména lékař a sestra, jakožto i další odborný personál poskytovatele zdravotních služeb.

2.3. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytovatele zdravotních služeb včetně čekárny, toalet, technologického, diagnostického a léčebného vybavení a personálu.

2.4. Termínem „pacient“ se rozumí fyzická osoba, které je poskytovatelem zdravotních služeb poskytována zdravotní služba ve smyslu zákona o zdravotních službách.

3.       Práva pacienta

3.1. Pacient má všechna práva dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

3.2. Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb stomatologické péče.

3.3. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

3.4. Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek.

3.5. Pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb.

3.6. Pacient má právo znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování zdravotní péče.

3.7. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů.

3.8. Pacient má právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.

3.9. Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Má právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Na základě těchto informací má právo svobodně, bez nátlaku a s možností klást doplňující dotazy se rozhodnout, zda navrhovaný výkon podstoupí. Pacient má právo odmítnout vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nebo svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat, jsou-li splněny zákonné podmínky (toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví).

3.10. Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady (pokud to jeho zdravotní stav umožňuje). V případě existence více možných variant léčby je pacient seznámen lékařem s jednotlivými variantami a jejich cenou (pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje).

3.11. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné, a to i v případě počítačového zpracování. Bez souhlasu pacienta mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet, a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence, pouze osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Ostatní osoby mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet pouze se souhlasem pacienta, u dítěte je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.

3.12. Pacient má právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace o něm vedené, na pořizování výpisů nebo kopií, a to v přítomnosti zdravotnického pracovníka, přičemž nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb. Pro pořízení výpisu nebo kopie stanoví zákon lhůtu 30-ti dnů od obdržení žádosti.

3.13. Pacient má právo na určení osob, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu (včetně rozsahu poskytovaných informací a způsobu, jakým mohou být informace sdělovány – ústně, písemně, apod.). Současně pacient může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, a zda si mohou pořizovat výpisy nebo kopie těchto dokumentů.

3.14. Pacient má právo vyslovit zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu určeným osobám. Tento zákaz se však nepoužije na podávání informací, které mohou být sděleny bez souhlasu pacienta podle 33, odstavec (2) zákona č. 372/2011 Sb. či jiných právních předpisů.

3.15. Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána, jsou-li splněny zákonné podmínky. Určení osob nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu je možné kdykoliv odvolat.

3.16. Nezletilý pacient mladší 15-ti let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popř. osoby zákonným zástupcem určené (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý pacient starší 15-ti let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce, pokud má jeho písemný souhlas.

3.17. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.

3.18. Pacient se smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. Přítomnost asistenčního psa nesmí omezovat poskytnutí zdravotnické péče a omezovat práva ostatních pacientů. 

4.       Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

a). řídit se tímto vnitřním řádem,

b). dodržovat navržený léčebný postup,

c). pravdivě informovat poskytovatele zdravotních služeb o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech,

d). vyplňovat anamnestický dotazník a v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v anamnestickém dotazníku, tyto změny oznámit poskytovateli zdravotních služeb,

e). na vyzvání prokázat svou totožnost,

f). na vyzvání předložit průkaz zdravotní pojišťovny,

g). pečovat o své orální zdraví a orální hygienu odpovídajícím způsobem, aby se vyvaroval všech odstranitelných zdravotních rizik,

h). absolvovat preventivní prohlídky jednou za 6 měsíců,

i). akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby,

j). poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného postupu,

k). přicházet do ordinace upravený a čistý, v souladu se základními hygienickými návyky,

l). v prostorách ordinace se chovat tiše, po příchodu do ordinace se usadit v čekárně a vyčkat příchodu sestry,

m). úmyslně neničit nebo neodcizovat vybavení ordinace,

n). vůči personálu a ostatním pacientům se chovat s úctou a respektem. 

5.       Registrace k zubnímu lékaři

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby stomatologické péče v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci, jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému lékaři. V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jejich zákonní zástupci.
O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu. V případě odmítnutí pacienta do své péče z důvodů kapacitních možností má pacient právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání.

Nenavštívil-li pacient po dobu 2 let zdravotnické zařízení v rámci preventivní péče, má se za to, že si vyhledal jiného zubního lékaře, ke kterému se přeregistroval (pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb). Takovému pacientovi je ukončeno poskytování zdravotnické služby.

6.       Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do zdravotnického zařízení a také na webových stránkách www.clinicplus.cz. Akutní a neodkladné ošetření provádí lékař v pracovní dny vždy na začátku pracovní doby, tj. od 7:30 do 8:30 hodin. Příjem pacientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby.

7.       Objednání na vyšetření

7.1. Pacient je povinen (mimo úrazů a stavů ohrožujících život a zdraví) se předem objednat k provedení zdravotního výkonu, buď telefonicky na tel. č.: 222-944-444 nebo e-mailem na adrese: info@clinic-plus.cz, a to v ordinační době poskytovatele zdravotních služeb zveřejněné na webových stránkách clinicplus.cz a v ordinaci.

7.2. Lhůta objednání je dána momentálním vytížením ordinace. Poskytovatel zdravotních služeb má právo určovat a měnit termíny zdravotních výkonů, přičemž je povinen informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Při určení nebo změně termínu zdravotního výkonu poskytovatel zdravotních služeb přihlíží k možnostem a potřebám pacienta.

7.3. Pacient je povinen dostavit se na ošetření ve stanovený den a hodinu. Není možné termín bez předchozí domluvy měnit.

7.4. Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky nebo osobně omluví minimálně 24 hodin před plánovaným výkonem na tel. č. 222-944-444 nebo e-mailem na adrese info@clinic-plus.cz, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

7.5. Hodiny objednaných zdravotních výkonů jsou orientační a řídí se aktuálním vytížením ordinace. Objednaným pacientům jsou prováděny zdravotní výkony přednostně, nicméně výhradní právo volby pořadí zůstává ošetřujícímu lékaři.

8. Pacienti s akutní bolestí budou ošetřeni v průběhu ordinační doby od 8:00 hod. do 11:00 hod. Pacienti s akutní bolestí jsou povinni se dostavit do ordinace nejpozději v 10:00 hod.

8.1. Na preventivní prohlídky nebo na ošetření objednává pacienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace. Pacientovi je v ordinaci nabídnut termín na příští preventivní prohlídku, která by měla proběhnout každého půl roku. Pokud se neobjedná, musí si termín preventivní prohlídky hlídat sám.

9.       Pořadí ošetření

Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží pacientů a po konzultaci s lékařem určuje pořadí pacientů. Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace, pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání není dogmatem, na který vzniká nárok. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat, vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientů při ošetření.

10.   Ošetření v případě akutní bolesti

Jedná se o ošetření akutních bolestivých případů či úrazů. V tomto případě nabízíme našim klientům (registrovaným pacientům) nejbližší termín v rámci ordinační doby, obvykle ještě týž den, maximálně do druhého pracovního dne. Vždy je však nutné se telefonicky či osobně objednat. Pokud se pacient dostaví bez předchozí domluvy, musí počítat s tím, že přednostně budou bráni objednaní pacienti.

Ošetření bude provedeno jedním z našich lékařů, bez ohledu na to, kdo je ošetřujícím lékařem pacienta. Pokud bude pacient trvat na ošetření pouze svým ošetřujícím lékařem, termín objednání se může výrazně posunout.

11.   Prokázání totožnosti

Pacient má povinnost prokázat svou totožnost dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Čerpá-li pacient péči hrazenou ze zdravotního pojištění, je povinen předkládat také průkaz zdravotní pojišťovny. Pokud pacient nedokáže prokázat svou totožnost a platnost zdravotního pojištění, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné péče.

12.   Vyšetření a léčba

Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Po pacientovi nebo po jeho zákonném zástupci může být požadován písemný informovaný souhlas nebo písemný souhlas s plánem ošetření včetně cenového návrhu léčby.

Pacient je povinen pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech, a rovněž pečlivě dodržovat léčebný plán, po předchozím souhlasu s ním a za podmínky, že s ním byl řádně seznámen. Pacient má možnost konzultace s lékařem telefonicky, emailem nebo dle domluvy.

Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených ve vstupním anamnestickém dotazníku, pacient je povinen tyto změny oznámit.

13.   Právo na informace

Informace o nemoci a potřebných léčebných postupech pacient získá od lékaře, s režimovými opatřeními pacienta seznámí lékař ve spolupráci se zdravotní sestrou. Pacient má nárok na poskytnutí úplných a srozumitelných informací, které budou z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze jemu a pouze těm osobám, které písemně uvede v informovaném souhlasu s poskytováním zdravotní péče. Informace o zdravotním stavu pacienta lze podávat telefonicky či e-mailem pouze na základě vyplněného souhlasu pacienta. Bez něj telefonicky sdělujeme pouze organizační informace (možnost zahájit léčbu, termín kontroly, termín objednaných navazujících zdravotních služeb).

14.   Právo k odmítnutí ošetření

Nejde-li o akutní případ ohrožující pacienta, má personál právo odmítnout ošetření pacienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění. Zdravotnický personál má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření pacienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.

Pacient nemocný Hepatitidou C, AIDS a podobným chronickým onemocněním je povinen oznámit personálu své infekční onemocnění. Bude pak ošetřen za speciálních zpřísněných podmínek ve speciálním režimu.

Personál si dále vyhrazuje právo odmítnout ošetření pacienta, který se dostaví se zpožděním na objednaný termín vyšetření/zákroku. Z provozních důvodů může i malé zpoždění znamenat významnou provozní komplikaci.

Rovněž může být odmítnut pacient, který nedodržel instrukce lékaře před ošetřením (např. užívání léků, jídla, apod)., pacient, který se chová vulgárně nebo agresivně vůči personálu nebo ostatním pacientům a pacient, který nedodržuje základní zásady hygieny.

15.   Právo k ukončení léčby

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem. Opakovaná neomluvená absence (2x a vícekrát), kdy se pacient předem telefonicky nebo osobně neomluvil, rovněž zakládá důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi. Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta, jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

16.   Oznamování změn

Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 8 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu identifikačních údajů (např. změnu bydliště, telefonního čísla a e-mailu), změnu zdravotní pojišťovny nebo druhu zdravotního pojištění. Při návštěvě ordinace je pacient povinen informovat zdravotnický personál o změně zdravotního stavu, o užívaných lécích, těhotenství apod.

Zdravotnické zařízení oznamuje na svých webových stránkách www.clinicplus.cz změnu ordinační doby, změnu telefonního čísla a termíny dovolené.

17.   Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněné osoby a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud se pacient přeregistruje k jinému zubnímu lékaři, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace pouze na základě žádosti (nejedná se o automatickou službu). Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi. Stejně tak může pacient obdržet na datovém nosiči své RVG snímky. Pořízení výpisu i kopie RVG snímků je zpoplatněna dle platného ceníku. 

18.   Cenová ujednání

Poskytovaná zdravotní péče se rozděluje na standardní hrazenou ze systému zdravotního pojištění a nadstandardní, kde je nutná finanční účast pacienta. Ceník těchto výkonů je vyvěšen v čekárně/je pacientovi k dispozici v ordinaci. Individuální možné varianty léčby a cenový návrh sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření. Před každým léčebným zákrokem tak bude pacientovi poskytnuta informace o charakteru výkonu a jeho ceně. U rozsáhlých rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena dle aktuální minutové sazby ordinace, která je zpřístupněna v ceníku ordinace.

V případě, že je pacient pojištěn u zdravotní pojišťovny, se kterou nemá poskytovatel zdravotních služeb smluvní vztah, je povinen si hradit pomocí přímé platby i výkony, kterou jsou v běžných případech hrazené ze systému zdravotního pojištění. Všechny zdravotní pojišťovny, se kterými má naše zařízení uzavřené smlouvy o úhradách poskytování zdravotní péče jsou k dispozici na webových stránkách i v ceníku výkonů, který je k dispozici v čekárně/ordinaci.

Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb a protetických prací dle platného ceníku. Odmítnutí úhrady je v rozporu s vnitřním řádem a je důvodem k ukončení poskytovaných služeb pacientovi.

Platba probíhá hotově, ev. po předchozí domluvě s lékařem převodem na účet na základě vystavené faktury/platebním terminálem. V případě externí výroby protetických výrobků (v laboratoři) je vyžadována zálohová platba ve výši 50 % z finální ceny.

19.   Záruka a reklamace

Záruka je poskytována v rozsahu zákonné záruky podle obecně závazných právních předpisů. Záruka se tak vztahuje na vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou o zhotovení stomatologického výrobku na zakázku po převzetí výrobku pacientem v záruční době. Vadou se rozumí takový stav výrobku, v jehož důsledku výrobek nemá dohodnuté, popisované, resp. předpokládané vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé, nebo v jehož důsledku neodpovídá právním předpisům nebo účelu, pro který byl zhotoven.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené konáním či opomenutím pacienta ani na vady způsobené vnějšími vlivy. Záruka se tak nevztahuje zejména na vady způsobené nesprávným nebo nevhodným způsobem užívání či údržby, změnou zdravotního stavu pacienta, změnou anatomických poměrů, pro které byl výrobek zhotoven, úrazem, násilím, působením chemických látek, které jsou v organismu člověka cizorodé včetně léčivých přípravků, ani působením extrémních nebo lidskému organizmu nepřirozených fyzikálních vlivů, byť by tyto vlivy byly v základu vyvolány přirozenou funkcí organismu pacienta (např. kousání do kamínků, skla, kostí, užití zubů k otevření lahví, zkracování niti, vlasce , artistické výkony – tzv. polykání ohně, přenášení břemen v zubech apod.).

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje záruku 2 roky od momentu dokončení na všechny výplně (na vypadnutí, nikoliv na odštípnutí výplně nebo zubu, záruka se také nevztahuje na odumření kořenového kanálku) a protetické práce (korunky, můstky).

Záruční doba opravy a úpravy individuálně zhotoveného stomatologického výrobku se řídí nadále občanským zákoníkem a trvá tři měsíce. Záruka se nevztahuje na dočasné práce – tj. pryskyřičné korunky a můstky, dále na ošetření kořenových kanálků, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních atd.).

Podmínkou poskytnutí záruky je dodržování preventivních prohlídek (jednou za 6 měsíců) a dodržování úrovně preventivní dentální hygieny dle doporučení lékaře. Nebudou-li indexy hygieny (PBI, CPI, OHI) dostačující, nemůžeme Vám garantovat trvanlivost ošetření.

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky mohou být: nedbalost k ústní hygieně, na níž byl pacient opakovaně upozorněn při vyšetřeních, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možným poraněním zubů nebo čelisti. 

20.   Chování v prostorách čekárny a ordinace

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Prostory čekárny a chodby jsou monitorovány kamerou. Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně časopisů. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

21.   Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád je platný od 1.10.2020. Tento vnitřní řád je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách www.clinicplus.cz, a je přístupný na vyžádání v ordinaci.

V Praze, dne 10.10.2020