Ochrana osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti,

společnost Clinic+ Medical Group s.r.o., IČ: 075 58 791, se sídlem Vršovická 1461/64, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303018, jakožto správce Vašich osobních údajů si Vás tímto dovolují informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů našimi ambulancemi.

 

1. Právní základ

V našich ordinacích zpracováváme osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterými je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnosti a splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby.

 

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem, kterým je poskytování zdravotních služeb, vykazování hrazených zdravotních služeb, vyúčtování nehrazených zdravotních služeb, sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám, organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů), hlášení případných nežádoucích účinků léčiv či nežádoucích příhod v rozsahu platné legislativy, hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem, vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 

3. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci zpracováváme po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely jsou vedeny po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem (a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být), nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

 

4. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování zdravotních služeb a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o provedených vyšetřeních, diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, popř. zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, ev. Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s navrhovanou léčbou, seznam osob, oprávněných nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace nebo zákaz poskytování informací určeným osobám.

 

5. Příjemci osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

 

6. Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud se domníváte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat nás o opravu svých osobních údajů.

Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Nejedná se tedy o absolutní právo, které by Vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.

Máte právo na omezení zpracování, kdy musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom mu je sami poskytli. Toto právo se týká pouze těch údajů, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. S případnými námitkami se můžete obracet přímo na správce údajů, kterým je Aleksei Alekaev. Pokud vznesete námitku, nebudeme moci dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého bydliště, místě zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako my máme právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či k přímému ohrožení života.


V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na
e-mail: info@clinicplus.cz
nebo
Tel.: 222 944 444